php筛选双拼代码

avatar admin 2022-01-03 15:21 107次浏览 评论已关闭

老早写的,不知道现在能不能用.

筛选双拼
思路就是,把单拼组成的数组,然后匹配,字符串只能是单拼数组里的组合。未解决的问题是域名一般带有后缀.

<?php
$pattern = '/^((a)|(ai)|(an)|(ang)|(ao)|(ba)|(bai)|(ban)|(bang)|(bao)|(bei)|(ben)|(beng)|(bi)|(bian)|(biao)|(bie)|(bin)|(bing)|(bo)|(bu)|(ca)|(cai)|(can)|(cang)|(cao)|(ce)|(cen)|(ceng)|(cha)|(chai)|(chan)|(chang)|(chao)|(che)|(chen)|(cheng)|(chi)|(chong)|(chou)|(chu)|(chua)|(chuai)|(chuan)|(chuang)|(chui)|(chun)|(chuo)|(ci)|(cong)|(cou)|(cu)|(cuan)|(cui)|(cun)|(cuo)|(da)|(dai)|(dan)|(dang)|(dao)|(de)|(den)|(dei)|(deng)|(di)|(dia)|(dian)|(diao)|(die)|(ding)|(diu)|(dong)|(dou)|(du)|(duan)|(dui)|(dun)|(duo)|(e)|(ei)|(en)|(eng)|(er)|(fa)|(fan)|(fang)|(fei)|(fen)|(feng)|(fo)|(fou)|(fu)|(ga)|(gai)|(gan)|(gang)|(gao)|(ge)|(gei)|(gen)|(geng)|(gong)|(gou)|(gu)|(gua)|(guai)|(guan)|(guang)|(gui)|(gun)|(guo)|(ha)|(hai)|(han)|(hang)|(hao)|(he)|(hei)|(hen)|(heng)|(hong)|(hou)|(hu)|(hua)|(huai)|(huan)|(huang)|(hui)|(hun)|(huo)|(ji)|(jia)|(jian)|(jiang)|(jiao)|(jie)|(jin)|(jing)|(jiong)|(jiu)|(ju)|(juan)|(jue)|(jun)|(ka)|(kai)|(kan)|(kang)|(kao)|(ke)|(ken)|(keng)|(kong)|(kou)|(ku)|(kua)|(kuai)|(kuan)|(kuang)|(kui)|(kun)|(kuo)|(la)|(lai)|(lan)|(lang)|(lao)|(le)|(lei)|(leng)|(li)|(lia)|(lian)|(liang)|(liao)|(lie)|(lin)|(ling)|(liu)|(long)|(lou)|(lu)|(luan)|(lue)|(lun)|(luo)|(ma)|(mai)|(man)|(mang)|(mao)|(me)|(mei)|(men)|(meng)|(mi)|(mian)|(miao)|(mie)|(min)|(ming)|(miu)|(mo)|(mou)|(mu)|(na)|(nai)|(nan)|(nang)|(nao)|(ne)|(nei)|(nen)|(neng)|(ni)|(nian)|(niang)|(niao)|(nie)|(nin)|(ning)|(niu)|(nong)|(nou)|(nu)|(nuan)|(nuo)|(nun)|(o)|(ou)|(pa)|(pai)|(pan)|(pang)|(pao)|(pei)|(pen)|(peng)|(pi)|(pian)|(piao)|(pie)|(pin)|(ping)|(po)|(pou)|(pu)|(qi)|(qia)|(qian)|(qiang)|(qiao)|(qie)|(qin)|(qing)|(qiong)|(qiu)|(qu)|(quan)|(que)|(qun)|(ran)|(rang)|(rao)|(re)|(ren)|(reng)|(ri)|(rong)|(rou)|(ru)|(ruan)|(rui)|(run)|(ruo)|(sa)|(sai)|(san)|(sang)|(sao)|(se)|(sen)|(seng)|(sha)|(shai)|(shan)|(shang)|(shao)|(she)|(shei)|(shen)|(sheng)|(shi)|(shou)|(shu)|(shua)|(shuai)|(shuan)|(shuang)|(shui)|(shun)|(shuo)|(si)|(song)|(sou)|(su)|(suan)|(sui)|(sun)|(suo)|(ta)|(tai)|(tan)|(tang)|(tao)|(te)|(teng)|(ti)|(tian)|(tiao)|(tie)|(ting)|(tong)|(tou)|(tu)|(tuan)|(tui)|(tun)|(tuo)|(wa)|(wai)|(wan)|(wang)|(wei)|(wen)|(weng)|(wo)|(wu)|(xi)|(xia)|(xian)|(xiang)|(xiao)|(xie)|(xin)|(xing)|(xiong)|(xiu)|(xu)|(xuan)|(xue)|(xun)|(ya)|(yan)|(yang)|(yao)|(ye)|(yi)|(yin)|(ying)|(yo)|(yong)|(you)|(yu)|(yuan)|(yue)|(yun)|(za)|(zai)|(zan)|(zang)|(zao)|(ze)|(zei)|(zen)|(zeng)|(zha)|(zhai)|(zhan)|(zhang)|(zhao)|(zhe)|(zhei)|(zhen)|(zheng)|(zhi)|(zhong)|(zhou)|(zhu)|(zhua)|(zhuai)|(zhuan)|(zhuang)|(zhui)|(zhun)|(zhuo)|(zi)|(zong)|(zou)|(zu)|(zuan)|(zui)|(zun)|(zuo)){2}$/'; 

$file = file_get_contents("domain.txt","r");
$shuangpin =array(); 
$qita =array(); 
$lines = explode("\n", $file); 
foreach ($lines as $values) { 
if (preg_match($pattern, $values)) { 
$shuangpin[] = $values; 
} else { 
$qita[] = $values; 
} 
} 
$shuangpin = implode("\n", $shuangpin); 
$qita = implode("\n", $qita); 

file_put_contents('shuangpin.txt', $shuangpin); 
file_put_contents('qita.txt', $qita);
?>

 

标签:
发表评论
请先登录后再评论~